G E B R U I K E R S O V E R E E N K O M S THoofdstuk 1: Algemene bepalingen

De volgende definities zijn van toepassing in deze overeenkomst

WEBSITE
Alle webpagina's onder de URL www.te-les-koop.nl.

TE-LES-KOOP
De heer G.T. Dik, geboren op 28 maart 1964 te Winschoten in zijn rol van auteur en beheerder van de WEBSITE.

GEBRUIKER
Iedere persoon die zich enige wijze akkoord heeft verklaard met deze gebruikersovereenkomst.

ADVERTENTIE
Alle tekst, al dan niet vergezeld gaand van een afbeeldingen, die GEBRUIKER door middel van het invullen van het elektronische formulier genaamd ‘Advertentie Opgeven’ aan TE-LES-KOOP heeft aangeboden ter plaatsing op de WEBSITE.


Hoofdstuk 2: Kern van de overeenkomst

TE-LES-KOOP en GEBRUIKER verklaren het volgende overeen te zijn gekomen:


Artikel 1 Plaatsing, wijziging en verwijdering van ADVERTENTIEs

In principe mag iedereen ADVERTENTIEs, die betrekking hebben op astronomie, ter plaatsing aanbieden op de WEBSITE door middel van het het elektronische formulier genaamd ‘Advertentie Opgeven’. Op dit elektronische formulier dient de indiener zich akkoord te verklaren met deze overeenkomst, door een vakje aan te vinken. Na het aanbieden van de ADVERTENTIE, zal de WEBSITE automatisch een e-mail bericht sturen naar het e-mail adres dat op het elektronische formulier is ingevuld. Dit e-mail bericht bevat hyperlinks waarmee GEBRUIKER de ADVERTENTIE te kan activeren en verwijderen.

De ADVERTENTIE zal automatisch op de WEBSITE geplaatst worden nadat de activerings-hyperlink in het hierboven beschreven e-mail bericht aangeklikt is. Na het verstrijken van een door TE-LES-KOOP te bepalen termijn vanaf het moment dat de ADVERTENTIE geactiveerd is, zal de ADVERTENTIE automatisch verwijderd worden. Daarnaast heeft TE-LES-KOOP het recht om iedere ADVERTENTIE op ieder moment, dus ook voordat bovengenoemde termijn verstreken is, van de WEBSITE verwijderen zonder verplicht te zijn aan wie dan ook uitleg of opgave van reden te geven.


Artikel 2 Inhoud van de ADVERTENTIEs

GEBRUIKER is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie in enige ADVERTENTIE die door GEBRUIKER ter plaatsing op de WEBSITE is aangeboden. TE-LES-KOOP draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van enige ADVERTENTIE op de WEBSITE. GEBRUIKER draagt er zorg voor dat de inhoud van enig door hem geplaatste ADVERTENTIE betrekking heeft op astronomie, danwel op zaken of voorwerpen die daarmee samenhangen.

Het is uitdrukkelijk verboden dat GEBRUIKER enige ADVERTENTIE aanbiedt die uitingen bevat die door het Nederlandse Recht verboden zijn, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, discriminerende uitingen jegens personen of bevolkingsgroepen.

Het is tevens verboden om ADVERTENTIEs aan te bieden waarvan de inhoud

Daarnaast is het GEBRUIKER verboden om zonder schriftelijke toestemming van TE-LES-KOOP meer dan 2 ADVERTENTIES per dag aan te bieden.


Artikel 3 Overeenkomsten van GEBRUIKER met derden

TE-LES-KOOP is nimmer partij bij enige overeenkomst die gesloten wordt tussen GEBRUIKER en derden. Dit geldt ook voor overeenkomsten die tot stand zijn gekomen door gebruikmaking van de WEBSITE. Dit geldt ook indien de overeenkomsten tot stand is gekomen tussen twee GEBRUIKERS.


Artikel 4 Gegevens en privacy

GEBRUIKER zal er zorg dragen dat de door hem verstrekte gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voorzover van toepassing, het e-mail adres van GEBRUIKER en voor zover relevant, naam, adres, postcode en woonplaats van gebruiker volledig, juist en actueel zijn. GEBRUIKER verleent TELESKOOP toestemming om de gegevens die GEBRUIKER opgeeft door middel van het het elektronische formulier genaamd ‘Advertentie Opgeven’ openbaar te maken door publicatie hiervan op de WEBSITE. GEBRUIKER neemt hierbij iedere verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het openbaar worden van deze gegevens op zich. GEBRUIKER verklaart gerechtigd te zijn deze gegevens ter openbaarmaking aan te bieden.

TE-LES-KOOP behoudt zich het recht voor om informatie te verzamelen zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, IP-gegevens, e-mailadressen en cookies. TE-LES-KOOP zal deze gegevens uitsluitend zelf gebruiken met als doel het functioneren van de WEBSITE te bestendigen en/of te verbeteren, zulks te bepalen door TE-LES-KOOP. Zonder uitdrukkelijke toestemming van GEBRUIKER worden deze gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld. Gegevens zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden tenzij TE-LES-KOOP hiertoe door dwangbevel of vordering van een Nederlandse rechter wordt gedwongen.

TE-LES-KOOP is gerechtigd te verwijzen naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt GEBRUIKER onder de privacyregels van die betreffende site. GEBRUIKER erkent dat TE-LES-KOOP geen invloed of verantwoordelijkheid heeft op het privacybeleid van deze sites.


Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de WEBSITE, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij TE-LES-KOOP, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste ADVERTENTIEs worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (GEBRUIKER) of rechthebbende toegestaan om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Indien een dergelijke schending van rechten plaatsvindt zal TE-LES-KOOP staat hier buiten en is derhalve geen partij en speelt hierbij geen rol.

GEBRUIKER vrijwaart TE-LES-KOOP van elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat de inhoud van enige door GEBRUIKER aangeboden ADVERTENTIE inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.


Artikel 6 Uitsluiting

TE-LES-KOOP behoudt zich het recht toe om GEBRUIKER uit te sluiten van elk verder gebruik van WEBSITE indien GEBRUIKER op enige wijze handelt in strijd met deze overeenkomst, onverminderd het recht van TE-LES-KOOP om nadere rechtsmaatregelen tegen GEBRUIKER te nemen en schadevergoeding te eisen.


Artikel 7 Garantie

TE-LES-KOOP garandeert niet dat de inhoud van enige ADVERTENTIE juist, accuraat en volledig is en dat voor zover van toepassing de aangeboden producten en of diensten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn;

TE-LES-KOOP garandeert niet dat enige wederpartij bevoegd is de overeenkomst met GEBRUIKER te sluiten, dat de door wederpartij opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat wederpartij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren;

TE-LES-KOOP garandeert niet dat de WEBSITE ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten;

TE-LES-KOOP garandeert niet dat derden geen misbruik (zullen) maken van de systemen die door TE-LES-KOOP worden gebruikt.


Artikel 8 Aansprakelijkheid

TE-LES-KOOP sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal TE-LES-KOOP in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

TE-LES-KOOP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.


Artikel 9 Vrijwaring

GEBRUIKER vrijwaart TE-LES-KOOP volledig voor alle mogelijke claims van GEBRUIKER en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van de WEBSITE.


Artikel 10 Verwijzingen

TE-LES-KOOP is gerechtigd te verwijzen naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt GEBRUIKER onder de privacyregels van die betreffende site. GEBRUIKER erkent dat TE-LES-KOOP geen zeggenschap heeft over deze websites. TE-LES-KOOP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.


Artikel 11 Beveiliging

TE-LES-KOOP spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. TE-LES-KOOP legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.


Artikel 12 Diversen

Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst onverminderd van kracht blijven. TE-LES-KOOP zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op deze gebruikersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag. Deze gebruikersovereenkomst kan te allen tijde door TE-LES-KOOP aangepast worden zonder kennisgeving. Deze versie (1.3) is van toepassing op alle ADVERTENTIEs opgegegeven na 11 maart 2010. Eerdere versies van deze overeenkomst zijn op verzoek bij TE-LES-KOOP verkrijgbaar.

p>